ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงความเคารพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงความเคารพ*, -แสดงความเคารพ-

แสดงความเคารพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ,การแสดงความเคารพ,การยิงสลุต,คำคารวะ,การวันทยาหัตถ์,คำคารวะ,คำสรรเสริญ,คำอวยพร, Syn. greeting,salute
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ,ที่เคารพ,แสดงความเคารพ,นับถือ., See also: venerator n.
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pay homage to (idm.) แสดงความเคารพ Syn. do to
do homage to (phrv.) แสดงความเคารพต่อ See also: ทำความเคารพต่อ, ถวายบังคม Syn. pay to
reverence (vt.) แสดงความเคารพนับถือ Syn. honour, respect
deference (n.) การแสดงความเคารพนับถือ Syn. respect, homage
deferential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพ See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม Syn. obeisant, respectful, submissive
obeisant (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพ See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม Syn. respectful, submissive
pious (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพอย่างเหมาะสม
reverential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ Syn. pious, reverent
reverentially (adv.) โดยแสดงความเคารพนับถือ
salutation (n.) การแสดงความเคารพ See also: การแสดงคารวะ, การแสดงวันทยาหัตถ์ Syn. salute
sire (n.) คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ See also: เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
worshipful (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพบูชา See also: ซึ่งแสดงความศรัทธาเลื่อมใส Syn. pious, reverent
worshipfulness (n.) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงความเคารพ
Back to top