ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน*, -แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน-

แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน
Back to top