ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แลกเปลี่ยนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แลกเปลี่ยนกัน*, -แลกเปลี่ยนกัน-

แลกเปลี่ยนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain
reciprocal(รีซิพ'ระเคิล) adj. ซึ่งกันและกัน,ต่างตอบแทนกัน n. สิ่งที่เป็นไปทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนกัน,หมูไปไก่มา,จำนวนเลขที่กลับกัน, See also: reciprocality n., Syn. mutual
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้
interchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้ Syn. exchangeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แลกเปลี่ยนกัน
Back to top