ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่อำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่อำนาจ*, -แผ่อำนาจ-

แผ่อำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่อำนาจ (v.) increase or enlarge one´s power or influence Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ
แผ่อำนาจ (v.) aggrandize See also: enhance/enlarge/increase/expand/extend one´s power Syn. แผ่อิทธิพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But i can try to magnetically extract the nanites.แต่ว่า ฉันสามารถทดลอง แผ่อำนาจแม่เหล็ก ขยายไปยังนาไนต์ดูได้
Let me assure this group and any group that would endeavor to enhance their global profile by setting its sights on America, you will not win.ผมให้คำมั่นว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนๆ ที่พยายามแผ่อำนาจไปทั่วโลก ด้วยการเล็งมาที่อเมริกา
In the past two days I've kept a Russian company from gaining power...สองวันที่ผ่านมาผมหยุดพวกรัสเซีย ไม่ให้แผ่อำนาจมายังซีกโลกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่อำนาจ
Back to top