ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่ละวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่ละวัน*, -แต่ละวัน-

แต่ละวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ละวัน (adv.) each day See also: every day Syn. ทุกวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
per diem(เพอ'เดียม') adv. แต่ละวัน,ค่าใช้จ่ายประจำวัน, Syn. per day
English-Thai: Nontri Dictionary
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Daily Allowance, Recommendedแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน [การแพทย์]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
daily (adv.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า Syn. every day
day after day (idm.) แต่ละวัน
day by day (adv.) แต่ละวัน See also: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป Syn. each day
day-to-day (idm.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน
each day (adv.) แต่ละวัน See also: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป
every day (adv.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า
per diem (adv.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน
cash up (phrv.) รวมเงิน (โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันในร้านค้าหรือร้านขายของ)
commute between (phrv.) เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)
commute from (phrv.) เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน) Syn. commute into
commute into (phrv.) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน) Syn. commute from
commute to (phrv.) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน)
day-to-day (adj.) หนึ่งครั้งในแต่ละวัน See also: วันต่อวัน Syn. routine
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
We live and learn. (idm.) เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้มาในแต่ละวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
Everyday I have countless things to doในแต่ละวันฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเหลือคณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each day we'll be together# แต่ละวัน เราจะอยู่ด้วยกัน
* Oh-oh, oh... ho! * * Each morning I get up, I die a little ** แต่ละวัน ฉันตื่นมา ฉันตายลงทีละนิด *
Moment to moment,day to day,but they don't.แต่ละนาที แต่ละวัน แต่พวกเขาไม่
But a day. an hour.แต่ละวัน ชั่วโมง นาทีไม่เคยผ่านไป
Every day like the one beforeแต่ละวันก็ดูเหมือนเมื่อวาน
And every day I would stop by to make sure he was comfortable.แต่ละวันฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาิิอยู่สบายดี
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย
Each day is more gray than the one before.แต่ละวันช่างหดหู่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา
Every morning just the sameแต่ละวันต้องเจอเหมือนเก่า
My days are all planned out.แต่ละวันถูกวางแผนไว้หมด
Day by day I lived with you in my arms until nowแต่ละวันที่ฉันมีเธออยู่ในอ้อมแขน จนถึงตอนนี้
It's the day-to-day stuff that bores him.แต่ละวันที่ผ่าน สร้างความเบื่อหน่ายให้เขา
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
Each day, as we progress... we shall push down this little ball notch.แต่ละวันที่เราก้าวหน้าไป เราจะกดลูกกลมนี่ให้ต่ำลงหนึ่งช่อง
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ
It's hard to live through the day.แต่ละวันผ่านไปอย่างยากเย็น
But I always believed that some day... we'd meet again.แต่ละวันมันยุ่งมากทีเดียว. แต่ฉันเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่ง...
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี
Every day, the future looks a little bit darker.แต่ละวันอนาคตมืดลงเรื่อยๆ
Each day is a good day.แต่ละวันเป็นวันที่ดี
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
When it did, it was almost like... like each new day was created only for us.ตอนมันขึ้น มันแทบจะเหมือน... เหมือนวันใหม่แต่ละวัน ถูกสร้างแค่สำหรับเรา
If you say no, Elwood and I will come here for breakfast... lunch and dinner every day of the week.ถ้าคุณพูดว่าไม่ เอลวุด และผมจะมาที่นี่สำหรับอาหารเช้า กลางวันและเย็นแต่ละวันของสัปดาห์
Let's just say that thousands of dollars of merchandise go through my hands every day.เอาเป็นว่า แต่ละวันมีเงินค่าสินค้าผ่านมือผม... หลายพันดอลล่าร์ก็แล้วกัน
A whole summer with my family, far from you, my days here go on forever.ทั้งฤดูร้อนนี้ต้องไปกับครอบครัวของฉัน, ห่างไกลจากเธอ, วันแต่ละวันที่นี่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด.
Thank goodness for the gossip that gets us through the dayขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีข่าวซุบซิบ ให้เราผ่านแต่ละวันไปได้
Maybe it was the stuff of life.เอาจะเป็นงานในแต่ละวัน
First of all, you'll spend part of each day making something.ก่อนอื่น นายต้องแบ่งเวลาในแต่ละวัน ไปทำอะไรบ้าง
But imagine if a man each day should have to try to kill the sun...ลองนึกดู ถ้าแต่ละวันมนุษย์ พยายามที่จะกำจัดพระอาทิตย์
I hope you're not implying that any day is unimportant at Cortex Semi.นายคงไม่ได้คิดว่างานประจำของฉันแต่ละวันไม่มีอะไรสำคัญหรอกใช่ไหม
These days, it's hard to even know where the center is.ในแต่ละวัน มันเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งว่าศูนย์รวมเซลล์ประสาทอยู่ตรงไหน
Fills your head with millions of random thoughts a day.หัวของเธอคงเต็มไปด้วย ความคิดเป็นล้านที่สุ่มเข้ามาในแต่ละวัน
After you left, the creditors came everyday chasing their debtsหลังจากท่านจากไป พวกเจ้าหนี้ก็แห่กันมา ทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลย
And I suppose there's the possibility I'm afraid of what another person might do to who we are and how we get from one day to the next.และผมคิดว่าผมกลัวสิ่งที่คนอื่นจะทำกับเรา เมื่อรู้ว่าเราเป็นใคร และเราผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ยังไง
Try spending the day on the phone with some crappy H.M.O., getting them to cover your dad's prescriptions.หรือใช้เวลาแต่ละวันกับโทรศัพท์กับใครที่ H.M.O ซึ่งนั่นไม่รวมถึงใบสั่งยาของพ่อคุณ
I've seen ordinary people among us, trying their best each day to be heroes.ได้เห็นคนธรรมดาในหมู่พวกเรา พยายามเต็มที่ในแต่ละวันเพื่อเป็นวีรบุรุษ
Everything that you hear every single day... is designed by corporate media to do one thing only.ทุกอย่างที่คุณได้ยินแต่ละวัน มันถูกเขียนขึ้นโดยควาต้องการของเจ้าของสถานี
..make sure you do so at a different time every day because the croc will learn your routine.ให้พยายามสับเปลี่ยนเวลา ในแต่ละวันด้วย เพราะจระเข้พวกนี้ มันจะเรียนรู้กิจกรรมของคุณ
I'm amazed at how much I've missedผมอดแปลกใจไมได้ว่า แต่ละวันผมพลาดอะไรไปบ้าง
First assignment, monitor my daily negative thoughts.งานมอบหมายอันแรกคือ ให้นับความคิดแง่ลบในแต่ละวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่ละวัน
Back to top