ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้ปวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้ปวด*, -แก้ปวด-

แก้ปวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspirin(แอส'ไพริน) n. แอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. analgesic)
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
liniment(n) น้ำมันแก้ปวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anodyne๑. ยาแก้ปวด๒. แก้ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
painkiller (n.) ยาแก้ปวด See also: ยาบรรเทาปวด, สิ่งระงับปวด Syn. analgesic, moderator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้ปวด
Back to top