ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นว่าเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นว่าเป็น*, -เห็นว่าเป็น-

เห็นว่าเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
peg as (phrv.) เห็นว่าเป็น See also: เข้าใจว่าเป็น
ascribe (vt.) ลงความเห็นว่าเป็นของ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นว่าเป็น
Back to top