ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหล็กเส้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหล็กเส้น*, -เหล็กเส้น-

เหล็กเส้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหล็กเส้น (n.) steel rod See also: iron wire, steel bar
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
steel rod (n.) เหล็กเส้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The flashlights, the rebar, the rope.ไฟฉาย เหล็กเส้น เชือก
Steel rebar, concrete... copper wire.เหล็กเส้น, คอนกรีต... ลวดทองแดง
The rebars in the shuttering in pit six, they wouldn't hold a fucking kitten's fan'.เหล็กเส้นใน shuttering ในหลุมหกพวกเขาจะไม่ถือผายลมลูกแมวร่วมเพศของ
And this is rebar.และนี่คือโครงเหล็กเส้น
Yeah, the body was yanked off the rebar and dragged over there.ใช่ แต่ร่างกระแทกอย่างแรง เข้าไปตรงโครงเหล็กเส้น และอัดเข้าไปอยู่ในตรงนั้น
Well, black plastic and rusty rebar from a distance-- practically impossible.แผ่นพลาสติกสีดำและ โครงสร้างเหล็กเส้น ที่อยู่ทับห่างๆ เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็น
Can all of the nicks on the bones be explained by the rebar?รอยบากทั้งหมด ที่ปรากฎบนกระดูก สามารถแสดง ให้เห็นเป็นโครงเหล็กเส้นได้ไหม?
Okay, the wound on the right transverse process of the T6 does not line up with the rest of the wounds from the rebar.เอาล่ะ บาดแผลอยู่ทางข้าง เป็นรอยทะแยงตรงกระดูก T6 ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง กับส่วนทั้งหมดของบาดแผล ที่เกิดจากโครงเหล็กเส้น
Well, it could have been inflicted before he fell on the rebar.แบบนี้มันคงเจ็บปวดมาก ก่อนที่เขาจะตกลงไป ที่โครงเหล็กเส้นเสียอีก
Last night, a guy crashed his motorcycle, had rebar jammed in the base of his skull, and shadow Shepherd let me do the extraction.เมื่อคืน มีคนมอเตอร์ไซด์ชน ถูกเหล็กเส้นเสียบฐานกะโหลก
Line and rebar were used to administer intravenous fluids after they were buried.มีการวางสายเหล็กเส้น เพื่อให้ของเหลว เข้าเส้นเลือดดำหลังจากฝัง
Like turning iron wire into musical steel string.เหมือนกับเปลี่ยนเหล็กเส้น ให้กลายมาเป็นสายเหล็กเครื่องดนตรี
Oh. Even so, you still have to go and check the rebars, don't you?ดังนั้นแม้คุณยังคงต้องไปตรวจสอบเหล็กเส้นที่ไม่ได้คุณ?
Tell him there's 500 pounds for him and two of his best diggers if they can get down and fix up some rebars.บอกเขามี£ 500 สำหรับเขาและสองของขุดที่ดีที่สุดของเขา หากพวกเขาสามารถได้รับการลงและแก้ไขขึ้นเหล็กเส้นบาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหล็กเส้น
Back to top