ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลืออดเหลือทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลืออดเหลือทน*, -เหลืออดเหลือทน-

เหลืออดเหลือทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลืออดเหลือทน
Back to top