ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือที่จะทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือที่จะทน*, -เหลือที่จะทน-

เหลือที่จะทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerably (adv.) อย่างเหลือที่จะทนได้ See also: อย่างเต็มทน Syn. unbearably Ops. tolerably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือที่จะทน
Back to top