ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนี่ยวรั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนี่ยวรั้ง*, -เหนี่ยวรั้ง-

เหนี่ยวรั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนี่ยวรั้ง (v.) dissuade someone from doing something See also: deter, discourage, advise someone not to do something Syn. ชะลอ, ประวิง
English-Thai: HOPE Dictionary
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bridgingn. เครื่องเหนี่ยวรั้งพื้นหรือหลังคา
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
untrammeled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
untrammelled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
check (n.) สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ
talk out of (phrv.) พูดเหนี่ยวรั้ง See also: พูดยับยั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้
I know that, but I still want to hold on to him.ถึงฉันรู้อย่างนั้น ฉันก็ยังอยากเหนี่ยวรั้งเขาไว้
It gets ahold of people. It doesn't want to let them go.มันเหนี่ยวรั้งผู้คน และไม่ปล่อยให้พวกเขาจากไป
Would you like me to hold your hand, is that it?ต้องการให้คุณชอบฉัน เพื่อเหนี่ยวรั้งคุณ , นั่นมันคือ?
* ain't nothin' gonna break my stride * * nobody gonna slow me down * * oh, no, I got to keep on movin' * * ain't nothin' gonna break a-my stride ** ไม่มีอะไรขวางทางของฉัน * * ไม่มีใครเหนี่ยวรั้งฉันได้ * * ไม่มี ฉันต้องก้าวต่อไป *
That's how I held it together ever since I was a kid.นั่นคือวิธีที่ฉันเหนี่ยวรั้ง ตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
No, you were right. I don't have to have it constantly together all the time.ฉันไม่จำเป็นต้องเหนี่ยวรั้ง อารมณ์ไว้ตลอดเวลา
You should neither refuse a woman coming your way nor hold back the one leaving you.คุณไม่ควรปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตและไม่ควรเหนี่ยวรั้งคนที่ทิ้งคุณไป
The point is, something's holding you back.ประเด็นคือ บางอย่างเหนี่ยวรั้งคุณอยู่
I'm not gonna hold onto you the way I tried to hold on to Nikita.ฉันจะไม่เหนี่ยวรั้งเธอ เหมือนกับที่ฉันเคยพยายามเหนี่ยวรั้งนิกิต้า
Nothing's gonna stop any of them.ไม่มีอะไรจะมาเหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้ได้
I've just been fighting so hard to hold on to David,มันยากมากที่จะเหนี่ยวรั้งเดวิดไว้
He needs an anker Jack.เขาต้องการเครื่องเหนี่ยวรั้ง เเจ๊ค
Sometimes it's about re-framing the ones we have, the ones that are controlling our lives, controlling the way we see ourselves.บางครั้งมันก็ฟื้นความทรงจำเก่าๆที่เรามีด้วย อันที่มันเหนี่ยวรั้งชีวิตของเราไว้ เหนี่ยวรั้งหนทางที่เรามองชีวิตเรา
And I'll stop you from doing that?แล้วฉันจะเหนี่ยวรั้งเธอไว้เหรอ?
You know I'll stop you from doing that. You know that for a fact.เธอคิดว่าฉัน จะเหนี่ยวรั้งเธอไว้ เธอรู้ เพราะเธอคิดอย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนี่ยวรั้ง
Back to top