ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องโกหก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องโกหก*, -เรื่องโกหก-

เรื่องโกหก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concoction (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. exaggeration Ops. truth
fairy tale (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. concoction, exaggeration Ops. truth
fish story (sl.) เรื่องโกหก
myth (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องหลอกลวง, เรื่องที่แต่งขึ้น Syn. lie, fiction
tale (n.) เรื่องโกหก
tall story (idm.) เรื่องโกหก See also: เรื่องเหลือเชื่อ
whopper (sl.) เรื่องโกหก
story (n.) เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ) See also: การโกหก Syn. falsehood
baldfaced (adj.) อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย) See also: คนโกหก Syn. brazen, shameless, barefaced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องโกหก
Back to top