ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรือโป๊ะจ้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรือโป๊ะจ้าย*, -เรือโป๊ะจ้าย-

เรือโป๊ะจ้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือโป๊ะจ้าย (n.) barge See also: lighter, boat Syn. โป๊ะจ้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรือโป๊ะจ้าย
Back to top