ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่ม*, -เริ่ม-

เริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริม (n.) herpes
English-Thai: HOPE Dictionary
buckram(บัค'เริม) n. ผ้าแข็งสำหรับเสริมหรือหนุน. vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน,หลอก
herpes simplexn. เริม
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
herpes simplexโรคเริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whitlow, herpeticตะมอยเริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
herpes simplex (n.) เริม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It began at the Jericho Mine, Jericho City, Tennessee, in the year 1935, the day after Ma died.เริมต้นที่เหมืองเจอริโค เมืองเจอริโค รัฐเทนเนสซี ในปี 1935, วันนั้น หลังจากที่แม่ผมตาย
We double back, cut through Dining Hall B... then we're right on track.เราวกกลับเป็นสองเท่า ตรงตัดผ่านห้องอาหาร B... เริมต้นออกเดินทางกัน
Me too. Just when I started to get used to here, my husband was drafted...ฉันก็เหมือนกัน จากที่เริมชินกับที่นี่ สามีก็โดนเกณฑ์ทหาร...
So then the start-up guys who haven't really done anything like me...แต่ว่าคนที่เริมต้นยังทำอะไรไม่เสร็จ อย่างผม...
Please, come on, we're finally on a roll here. Listen again.ได้โปรด ในที่สุดเราก็ เริมมันได้ ฟังอีกทีนะ
And now Elaine won't have to shell out for herpes medication.และเอเลนก็ไม่ต้องเสียเงิน... ค่ารักษาโรคเริม
Mr. Burrows won't be a problem. Will you?เรื่องนี้มันเริมจากฉัน มันต้องจบที่ฉัน
She started vomiting as soon as we started the scan.เธอเริ่มอาเจียนทันทีที่เราเริมสแกน
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท
Herpetic? You think I have herpes?เชื้อเริม พวกคุณคิดว่าผมเป็นเริม
I would have laid money you had herpes.ฉันเพิ่งจ่ายเงิน คุณเป็นเริม
Cold sore? Does that mean fucking herpes?แผลพุพอง หมายถึงโรคเริมงั้นรึ
Herpes is for life, bro.โรคเริมเป็นไปตลอดชีวิต
Dale said that you didn't even have herpes and I said that you did.เดลว่านายไม่ได้เป็นโรคเริมด้วยซ้ำ แต่ฉันยืนยันว่านายเป็น
We're all a long way from where this started.เรายังอยู่ไกล จากจุดเริมต้นของเรื่องนี้
And I've got a fucking hickey.และฉันติดโรคเริมห่านี่อีก
Is that a hickey on your neck?โรคเริมใช่ไหมที่อยู่บนคอคุณ
Where am I gonna get a hickey from? I'm divorced.ผมจะติดโรคเริมมาจากไหนได้เหรอ ในเมื่อผมอย่าแล้ว
But Lenore is a control-freak, hickey-suckingแต่ลีนอร์วิตถารเกินที่จะควบคุมได้ ขอให้ติดโรคเริม
If we are fired on, you have permission to shoot.เราจะยิงเฉพาะถ้าคนร้ายเริมยิงก่อนเท่านั้น
I've got genital herpes. I've got genital herpes.ถามได้ดี ฉันเคยเป็นเริม
She was the Typhoid Mary of herpes.เราไม่อยากเจอกรณีแบบ Vanessa Parsons อีก ชีเป็นเหมือนพาหะของโรคเริมเลยล่ะ
But it's not what Tripp wants, so I'm being pragmatic.แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทริปต้องการ งั้น ฉันจะเริม่จริงจัง
The battle for our world has begun.การตอสูเพือโลกของเรา... ...ไดเริมขึนแลว
Okay, let's start at this end.โอเค เราเริมกันทีนีเลย
Oh, great! This day gets better and better!โอ เยียม วันนีเริมดีขึนเรือยๆแลว
Before we begin, I have a technical question.กอนทเราจะเริม ผมมีคำถามทางเทคนิคอยากถาม
If you had to do number two, go outside.ถาเธอตองเริมขันตอนทีสอง ออกไปขางนอกเลย
And if it's number three,ถาเธอตองเริมขันตอนทีสาม
It's when you start to dream about good things that you should start to wory."เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มฝันดี... คุณควรเริมกังวลได้แล้ว
You know, for me, trophies are like herpes.สำหรับฉัน ถ้วยรางวัลก็เหมิอนเริม
Don't touch anything. You can get herpes or worse.อย่าไปแต่อะไรเข้าล่ะ เธออาจติดโรคเริม หรือแย่กว่านั้น
If I get herpes, it's your fault.ถ้าหนูเป็นเริม มันเป็นความผิดของแม่นะ
I mean, Batman could have traded in Robin for some other guy.คิงเริมไม่แน่วแน่แล้ว คนพวกนี้วิ่งวุ่นไปทั่วเมือง
Well, hey, there, you little herpe. Why do you keep talking about herpes?เอาล่ะ ไอ้เริมเอ๊ยย ทำไมนายเอาแต่พูดถึงเริมเนี่ย
And she starts telling me how she thinks she's got herpes and how she doesn't want to go to the hospital and get checked out because she's afraid everybody will know.แล้วแม่บอกฉันว่า แม่คิดว่าแม่เป็นเริม แล้วไม่อยากไปโรงพยาบาล ไม่อยากโดนตรวจ
I had to just sit there and talk to my mother about her possible herpes for two hours, two very long hours.เรื่องที่แม่อาจเป็นเริม อยู่ 2 ชม เป็น 2 ชมที่ยาวมาก
Advice about herpes?คำแนะนำเรื่องเริมเหรอ?
The FBI barely knows where to start.เอฟบีไอแทบไม่รู้ว่าจะเริมตรงไหน
You start this crusade to right the wrongs then she takes the ball and she runs with it.นายรู้นะว่าเริมทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด แล้วเธอก็ทำของเธอไป และเธอก้เดินหน้าเต็ม กำลังของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่ม
Back to top