ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผชิญกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผชิญกับ*, -เผชิญกับ-

เผชิญกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confront with (phrv.) เผชิญกับ See also: พบกับ
meet with (phrv.) เผชิญกับ See also: มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
pull round (phrv.) เผชิญกับ See also: หันกลับ Syn. bring about
shape up to (phrv.) เผชิญกับ See also: เผชิญหน้ากับ Syn. face up to, square up to
sit down under (phrv.) เผชิญกับ See also: ทนทุกข์ทรมานจาก (สิ่งที่ไม่ดี) โดยไม่บ่นหรือต่อต้าน Syn. lie down under
look someone in the eyes (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
look someone in the face (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
take the bull by the horns (idm.) เผชิญกับสิ่งท้าทาย
bring down (phrv.) ทำให้เผชิญกับความจริง See also: ทำให้กล้าเผชิญ
cross a bridge when one comes to it (idm.) จงแก้ไขเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
face onto (phrv.) หันไปเผชิญกับ See also: ตั้งตรงข้ามกับ Syn. back onto
face out (phrv.) กล้าเผชิญกับ See also: จัดการกับ (อย่างกล้าหาญ)
moment of truth (idm.) ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
run away from (phrv.) เลี่ยงการเผชิญกับ
steel against (phrv.) ทำให้เผชิญกับ
tax with (phrv.) ทำให้เผชิญกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผชิญกับ
Back to top