ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน*, -เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน-

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) as a team See also: with one heart and one mind, with one idea and will Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
Back to top