ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เน็ตเวิร์ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เน็ตเวิร์ก*, -เน็ตเวิร์ก-

เน็ตเวิร์ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เน็ตเวิร์ก (n.) network
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to go to a networking event later.ฉันจะไปงานเน็ตเวิร์กกิ้งทีหลัง
And then there's Debra's various social media pages and yeah, I know.แล้วก็มีโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กของ เดบร้า แอคลินเยอะแยะเลย ใช่ ผมรู้ เราก็เพิ่งเปิดดู
It's a powerline network adaptor.นี่สายไฟตัวเชื่อมเน็ตเวิร์ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เน็ตเวิร์ก
Back to top