ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทียบเท่ากัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทียบเท่ากัน*, -เทียบเท่ากัน-

เทียบเท่ากัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทียบเท่ากัน (adv.) equally See also: pari passu Syn. เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน Ops. เหลื่อมล้ำกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every family, White, Black, Latino, Asian, deserves the full measure of our devotion to their... dignity.ทุกครอบครัว จะขาว, ดำ, ลาติน, เอเชีย สมควรจะได้ รับการทุ่มเทเทียบเท่ากัน สำหรับ
As a friend and peer, not as an underling.แบบเพื่อนและเทียบเท่ากัน ไม่ใช่แบบลูกน้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทียบเท่ากัน
Back to top