ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถิด*, -เถิด-

เถิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถิด (end.) let´s See also: let us Syn. เถอะ
เถิดเทิง (n.) tomtom Syn. กลองยาว, เทิงบอง, เทิ้งบ้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overplay(โอเวอะเพล') v. แอ๊คท่าเกินไป,ทำเลยเถิด,แสดงเกินความเป็นจริง,ให้ความสำคัญเกินไป.
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
overshoot(โอ'เวอะชูท) v. ยิงเลย,ยิงพลาด,ทำเลยเถิด,เทลงบน,บินเลย,ไปเลย n. ระดับหรือปริมาณที่เลยไป
surpass(เซอพาส') vt. เลย,ล้ำ,เกิน,เลยเถิด,ล้ำ,เหนือกว่า,ดีกว่า,ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed,better,outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล,ขาดสติ,เขลา,ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,ไม่ฟังเหตุผล.
English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hammy (adj.) เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด See also: ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง Syn. impassioned, emotive Ops. unsentimental
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
You're going a little too farนายกำลังเลยเถิดมากไปหน่อยแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hurry back, and you'll see That I'm on your sideกลับมาเถิดหนา แล้วเธอจะเห็นว่าฉันอยู่ข้างเธอ
Come make use of meมาทำให้ฉันมีประโยชน์เถิด
Be happy, be happyจงมีความสุขเถิดนะ จงมีความสุข
I must say, the farther away I get from Io the happier I am.ต้องบอกว่าไกลออกไป ทันทีที่ฉันได้รับจากดูเถิดฉันมี ความสุขมาก
Repent. The kingdom of heaven is at hand.กลับใจเถิด อาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว
Let's enjoy sucking this man's energy.มาทานกันให้สำราญเถิด
You should calm yourself down for a while.จงอยู่อย่างสงบ ไปสักพักเถิด
Please get me out of this.. ได้โปรดช่วยลูกออกจากที่นี่ด้วยเถิด.
Shake that thing!โอ๊ว! ท่าเต้นเท่ห์ระเบิดเถิดเทิง
Now run along and play with your little toys.เอาละ ไปเล่นของเล่นเหล่านี้เถิด อา ใช่..
Is this where you live? Yep. Just me and Abu.ใช่ แค่ฉันและอาบู มาตามพวกเราเถิด
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด
Please, Heathcliff... do come to me.ได้โปรด ฮีธคลิฟฟ์ มาหาฉันเถิด
Weep away.ปล่อยให้ใจเลื่อนลอยเถิด
Come to the fire- you must be frozen.มาข้างเตาผิงเถิด- เธอคงหนาวมากแน่ๆ
It is you who will be found and cherished.มันคือลูกต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่ถูกพบ... และเถิดทูน
This is how a daughter honors her mother.- นี่คือวิธีที่ลูกสาวจะเถิดทูนแม่ของเธอเอง
Let me sleep, love. Don't make me wake to this. You must eat.โนโรให้ข้าหลับเถิดอย่าให้ตื่นมาเลย
You may rise, my little dove.ลุกขึ้นเถิด พ่อนกเขาน้อยของข้า
May God have mercy on his soul.ขอให้พระเจ้าเมตตาเขาด้วยเถิด
Heaven forbid! How is half such a sum to be repaid?พระเจ้าช่วยด้วยเถิด ครึ่งนึงของเงินทั้งหมด ที่เราต้องจ่ายคืนมันเท่าไหร่เนี่ย
"Once more into the breach, dear friends."จงเข้าทำลายอีกครั้งเถิด เพื่อนรัก
God bless his soul.รับวิญญาณเขาไปด้วยเถิด
God, help me through this.พระเจ้า ช่วยให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยเถิด
"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold."ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส
Junuh was playin' a fierce fourth round.ในรอบสุดท้าย จูเนอตีระเบิดเถิดเทิง
Yemanja, bring her back to me.ยีแมนจา พาเธอกลับมาหาข้าด้วยเถิด
OK. Father, help us, OK?พระบิดา โปรดช่วยเราด้วยเถิด
The letter has to reach him.ได้โปรด... ขอให้ทันเวลาด้วยเถิด...
It is no bad thing to celebrate a simple life.ไม่เกินเลยไปที่จะพูดว่า มาฉลองให้ชีวิตนี้สักหน่อยเถิด!
Do not let your hearts be troubled.อย่าได้ทำให้จิตใจของเจ้าขุ่นมัวเลย จงไปพักผ่อนเสียเถิด
Be at peace son of Gondor.ขอให้เจ้าไปสู่สุขคติเถิด บุตรแห่งกอนดอร์
Stop talking and go.หยุดพูดแล้วก็ไปซะเถิด.
Have pity!โปรดเห็นใจด้วยเถิด !
Pursue him as long and as far as you may... you cannot escape your fate.ไล่ตามเขาให้นานและ ให้ไกลเท่าที่เจ้าทำได้เถิด... เจ้าหนีจากโชคชะตาเจ้าไม่ได้หรอก.
If this goes much further, we could all get arrested.ถ้าเลยเถิดมากไปกว่านี่ มีหวังโดนจับกันหมด
As for me I hope it's Granger.สำหรับฉันแล้ว ขอให้เป็นยายเกรนเจอร์ทีเถิดน่า
Neo, please, I have a son, Jacob, aboard the Gnosis.นีโอ ได้โปรดเถิด ฉันมีลูกชาย จาคอบ อยู่บนเรือ โนซิส
I was riled up, bein' framed an' all.โมโหเลยเถิด ก็โดนป้ายความผิดนี่
I'm tellin' you, this place is banging.บอกได้เลยร้านนี้ระเบิดเถิดเทิงแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถิด
Back to top