ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถาสิงโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถาสิงโต*, -เถาสิงโต-

เถาสิงโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถาสิงโต (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถาสิงโต
Back to top