ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถระผู้หญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถระผู้หญิง*, -เถระผู้หญิง-

เถระผู้หญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถระผู้หญิง (n.) Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood Syn. พระเถระผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถระผู้หญิง
Back to top