ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เตี้ยล่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เตี้ยล่ำ*, -เตี้ยล่ำ-

เตี้ยล่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตี้ยล่ำ (v.) be dumpy See also: be short and plump, be squat, be stocky Ops. สูงโปร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เตี้ยล่ำ
Back to top