ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เซ่นสังเวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เซ่นสังเวย*, -เซ่นสังเวย-

เซ่นสังเวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซ่นสังเวย (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง
เซ่นสังเวย (v.) sacrifice Syn. บวงสรวง, สังเวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Receive this sacrifice and be appeased.จงรับเครื่องเซ่นสังเวยนี้และสำราญใจ
The samurai display the heads of their enemies.เหล่าซามูไรจะตัดหัวศัตรู มาเซ่นสังเวย
And you forget all the lives the Stark family has destroyed.โดยทำเป็นลืมชีวิตผู้คน ที่เซ่นสังเวยให้ตระกูลสตาร์ค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เซ่นสังเวย
Back to top