ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าหน้าที่รัฐบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าหน้าที่รัฐบาล*, -เจ้าหน้าที่รัฐบาล-

เจ้าหน้าที่รัฐบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
g-manabbr. government-man (จี'แมน) n. เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
office-bearer (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล See also: ข้าราชการ Syn. office-holder
office-holder (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. office-bearer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาล
Back to top