ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจียมกะลาหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจียมกะลาหัว*, -เจียมกะลาหัว-

เจียมกะลาหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียมกะลาหัว (v.) be modest See also: be moderate, be humble, know one´s place Syn. เจียมตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจียมกะลาหัว
Back to top