ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องวัดความร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องวัดความร้อน*, -เครื่องวัดความร้อน-

เครื่องวัดความร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องวัดความร้อน
Back to top