ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องบีบอัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องบีบอัด*, -เครื่องบีบอัด-

เครื่องบีบอัด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
press (n.) เครื่องบีบอัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องบีบอัด
Back to top