ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกือบถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกือบถึง*, -เกือบถึง-

เกือบถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
English-Thai: Nontri Dictionary
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sublethalเกือบถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nearside (adj.) เกือบถึงขอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกือบถึง
Back to top