ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวกับรัฐ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวกับรัฐ*, -เกี่ยวกับรัฐ-

เกี่ยวกับรัฐ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
ministerial(มินนิสเทีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เกี่ยวกับการรับใช้ เป็นเครื่องมือ
parliamentary(พาร์ละเมน'ทะรี) adj. เกี่ยวกับรัฐสภา
state(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ
tetragon(ที'ทระกอน) n. รูปสี่เหลี่ยม,รูปสี่มุม,รูปที่มีสี่ด้านTexan,Texian เกี่ยวกับรัฐเท็คซัส. n. ชาวท็คซัส
English-Thai: Nontri Dictionary
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ,ตามรัฐธรรมนูญ,ทางร่างกาย
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
parliamentary(adj) เกี่ยวกับรัฐสภา,ของรัฐสภา,ซึ่งมีรัฐสภา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
political (adj.) เกี่ยวกับรัฐบาล See also: เกี่ยวกับรัฐ
ministerial (adj.) เกี่ยวกับรัฐมนตรี See also: เกี่ยวกับกระทรวง Syn. magisterial, official
parliamentary (adj.) เกี่ยวกับรัฐสภา Syn. governmental, administrative
Assamese (adj.) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม See also: ของรัฐอัสสัม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวกับรัฐ
Back to top