ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกินควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกินควร*, -เกินควร-

เกินควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินควร (adv.) excessively Syn. เกินไป, เกินเลย
English-Thai: HOPE Dictionary
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper
English-Thai: Nontri Dictionary
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
profiteer (vi.) ค้ากำไรเกินควร
profiteering (n.) การค้ากำไรเกินควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ
Forgive my presumption, but I made arrangements to get you out safely.อย่าว่ากระหม่อมทำการเกินควรเลย แต่กระหม่อมเตรียมการณ์ไว้แล้ว
You know, Spook is such a goddamn daredevil, could you please order him not to try too hard to die for his country, but rather to let the son-of-a-bitch on the other side die for his instead?รู้ใช่ไหมครับว่าสปู๊กเป็นประเภทไม่กลัวตาย ช่วยสั่งไม่ให้เขาพยายามพลีชีพเพื่อชาติจนเกินควร แต่ปล่อยให้ลูกหมาฝ่ายตรงข้ามพลีชีพพวกมันแทน
I think you're making this bigger than it needs to be, Hudson.หมอคิดว่าคุณกำลังทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินควรแล้วนะ ฮัดสัน
Most of the time, they overestimate.ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา พวกตีราคาสูงเกินควร
No one is trying to alarm you unduly, but we can't continue to scrape by, barely surviving.ไม่มีใครที่จะพยายาม เตีอนคุณอย่างเกินควร แต่พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อ เพื่อการประทังชีวิต ที่เกือบจะไม่พอต่อการดำรงอยู่
That she spends longer than a train ride with.นั่นทำให้เธอใช้เวลาบนรถไฟนานเกินควร
It was brought to our attention that you were engaging in relations... with a fellow CRT employee, Pamela Lutti.ทางเราได้ทราบว่า คุณนั้น ได้มีความสัมพันธ์ที่เกินควร กับลูกจ้างซีอาร์ทีอีกคน พาเมล่า ลุทตี้
You're maxed out on putting humans out of bounds.นายเลินเล่อ แล้วให้อภิสิทธิ์พวกมนุษญ์เกินควร
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี
Uh, I must apologize for your unnecessarily rough welcome, Mr. Sneijder.เอ่อ ชั้นต้องขออภัย สำหรับการต้อนรับอันหยาบกระด้างเกินควร คุณสไนจเดอร์
You simpering son of a po-faced profiteer!\ คุณหัวเราะอย่างแหย ๆ ลูกชายของคนขูดเอากำไรเกินควรใบสั่ง โกง!
I already told you more than I should.-ผมบอกคุณมากเกินควรแล้ว
Please, let's not put any more undue import on today's charade.ได้โปรด, อย่าใส่เงื่อนไขอะไรอีกจนเกินควร ในการเล่นทายคำปริศนาของวันนี้
So my friend is High on drugs, wandering the streets alone?เพื่อนฉัน เขาใช้ยาเกินควร
The other family won't compromise. I don't want the boy to suffer unduly.ครอบครัวอีกฝ่ายไม่ยอมประนีประนอม ผมไม่ต้องการให้เ็ด็กรับโทษเกินควร
But she loved her son so much, she became overprotective.แต่นางรักลูกชายมากเสีย tê'nag ráklukcaymak sï จนกระทั่งปกป้องเขาเกินควร jn krà ţá'g pkp·og qã kûnxvr
That's how a prism works.ถ้าฉันดูเหมือนอารมณ์ เกินควรเกี่ยวกับเรื่องนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกินควร
Back to top