ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ี*, -ี-

ี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรกฎ (n.) Cancer
กุมภ์ (n.) Aquarius
่หน้าท (n.) duty Syn. ภาระ, ธุระ
หยั่งเชิง (v.) probe See also: explore, sound out Syn. หยั่งท่าที
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เก่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลท่ดกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าท่คุณต้องการ, ไม่มขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวท่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินท่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมราคาติดไว้ท่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เก่ยวกับการหย่าร้างท่ไม่ให้สาม และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเย่ยม, ดเลิศ
a posteriori(เอ'โพสเทอรออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วท่นำ ritardando หรือ accelerando
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเย่ยม
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกฬาสมัครเล่น)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.d.abbr. Anno Domini, ในปคริสต์ศักราช
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกยรติคุณท่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตยน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
a.p.abbr. Associated Press, (ข่าวเอพ), Air Police
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปแห่งการสร้างเมือง)
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
a/oabbr. account of (บัญชของ)
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษท่เป็นท่นิยม มความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
aalii(อะล' อ) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aamabbr. air-to-air missile (ขปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เล้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งท่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าท่แข็งแรง และหูท่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เล้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aaron(อาร์' รอน) n. พ่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเก่ยวกับ Aaron
ab(ออบ) n. เดือนท่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
ab initioอาบอินิททออ') L. จากเริ่มแรก
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมท่ไม่มแขนท่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abasia(อะเบ' เชย) การท่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abaxial(แอบแบค' เซยล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตยน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbacy(แอบ' บะซ) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเก่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ช
abbeville(แอบ' บวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบยบวาระการประชุม
abbess(n) หัวหน้านางช
abed(adv) อยู่บนเตยง
abhor(vt) รังเกยจ,ขยะแขยง,เกลยดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกยจ,ความขยะแขยง,ความเกลยดชัง,ความชิงชัง
cabman(n) คนขับรถแท็กซ่,คนขับรถม้า
abode(n) ท่อาศัย,ท่อยู่,ท่พัก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกยจ,น่าชัง,น่าเกลยด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกยจ,เกลยด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกยจ,ความเกลยด
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เก่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดกว่า,เกิน
abreast(adv) พร้อมกัน,เคยงคู่กันไป,เสมอกัน
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันททันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันททันใด,อย่างปุบปับ
abscess(n) หนอง,ฝ
abscond(vi) หน
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่ม
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่ม
absentee(n) ผู้ท่ขาดไป,ผู้ท่ไม่อยู่
absorbed(adj) ท่หมกมุ่น,ท่ใฝ่ใจ,ท่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorptive(adj) ท่สามารถดูดซึม,ท่สามารถซึมซับ,ท่ดึงดูด
abstracted(adj) ท่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งท่เป็นนามธรรม
abuse(n) การปรามาส,การเหยยดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abusive(adj) ท่ถูกปรามาส,ท่ถูกเหยยดหยาม,ท่ถูกด่าว่า
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งท่จดกัน
abyss(n) เหว,อเวจ,นรก,ห้วง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เก่ยวกับโรงเรยน,เก่ยวกับสถาบันการศึกษา
accent(n) เสยงเน้น,สำเนยง,การเน้นเสยง
accentuate(vt) เน้นเสยง
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นท่พอใจ
access(n) วิธเข้าถึง
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสยงไชโยโห่ร้อง
accolade(n) การได้รับเกยรติ
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาท่พักให้
accommodation(n) ท่พัก
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มส่วนร่วม
accomplished(adj) ท่สำเร็จ,ท่เสร็จสิ้น,ท่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
ACCORDING according to(pre) ตามท่,ตามนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A 1ชั้น ๑, ชั้นเย่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอก [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
A horizonชั้นเอ [ธรณวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.P. (arithmetic progression)เอพ (การก้าวหน้าเลขคณิต) [มความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aaอาอา [ธรณวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ab agendo (L.)ไม่สามารถท่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abacterialไร้แบคทเรย, ไร้บัคเตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรยกถูกยกเลิก [เทคโนโลยสารสนเทศ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ ม.ค. ๒๕๔๕]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
Abbe refractometerมาตรดรรชนหักเหแอบเบ [ธรณวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยสารสนเทศ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
ABC artศิลปะเบื้องต้น [ศิลปะ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
ABDC (after bottom dead center)เอบ (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๕]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นท่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abelian groupอาบเลยนกรุป [มความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะท่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยช้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎการเก็บภาษตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abiogenesisกำเนิดชวิตจากสิ่งไร้ชวิต [ธรณวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ablactation๑. การหย่านม [มความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นท่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionistนักรดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
above parสูงกว่ามูลค่าท่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ ม.ค. ๒๕๔๕]
abrasiveสารขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๕]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕]
abrupt pulseพจรฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
a.c.เอซ, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abalone cultureการเล้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กท่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abateอะเบท, สารเคม [การแพทย์]
Abdominal Areaพื้นท่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นท่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ท่ 6, ประสาทท่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ท่ 6, ประสาทสมองส่วนท่ 6, ประสาทสมองท่หก [การแพทย์]
Abel Catalogueบัญชเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบเลยน, กลุ่มท่มสมบัติการสลับท่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abetalipoproteinemiaอะบตาลิโปโปรตเมย, ไม่มเบตา-ไลโปโปรตนในเลือด [การแพทย์]
Bablingส่งเสยงอืออาเล่น [การแพทย์]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบโอ [การแพทย์]
Aboriginesชนชาวอะบอริจนส์ [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสยดส เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาท่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
ABS เอบเอส alkyl benzene sulfonate (เอบเอส ) หมายถึง สารท่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
Abscess, ฝหนอง, ฝธรรมดา, ตุ่มฝ, โพรงหนอง [การแพทย์]
Absence without leaveการหนทหาร [TU Subject Heading]
Absentหายไป, ไม่ม [การแพทย์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิท่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขยนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Absorbentทำหน้าท่ดูดซับ [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณ, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยการศึกษา]
Abuseการใช้ในทางท่ผิด, ในทางท่ผิด [การแพทย์]
Abutilon Indicum Sweetฟันส(พืช) [การแพทย์]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลท่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนท่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลท่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ท่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Acaciaอะคาเซย [TU Subject Heading]
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดม (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Acanthaceaeอแคนทาซ [TU Subject Heading]
Acanthocyteรูปเคยว [การแพทย์]
Accents and accentuationการออกเสยงและการลงน้ำหนักเสยง [TU Subject Heading]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญช]
Acceptedเป็นท่ยอมรับ [การแพทย์]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยการศึกษา]
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาท่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลท่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญช]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นท่ 11, ประสาทสมองคู่ท่ 11, ประสาทแอกเซสซอร, ประสาทแอกเซสซอรย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองท่สิบเอ็ด, ประสาทท่ 11 [การแพทย์]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยการศึกษา]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคท่มประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนท่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบตาทรอน [นิวเคลยร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณท่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารท่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มอัตราเส่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนท่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contentedly (adv.) อย่างมความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. joyously, joyfully
criterion (n.) ตัวช้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. gauge
enjoyable (adj.) ท่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. pleasant
interfering (adj.) ท่เข้าไปก่อความรำคาญ See also: ที่เข้าไปยุ่ง, ที่ทำให้รำคาญ Syn. meddlesome
inventiveness (n.) ความเฉลยวฉลาด Syn. cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
poison hemlock (n.) พืชจำพวก Conium maculatum เป็นพืชมพิษชนิดหนึ่งใช้เป็นยากดประสาท
squeeze in (phrv.) เบยดเข้าไป
stability (n.) สภาพคงทSyn. steadiness Ops. imbalance
. (adj.) ซึ่งเป็นสขาวดำ See also: ซึ่งมีสีเดียว
10 (n.) กลุ่มท่ประกอบด้วยสิบ Syn. a group of ten
100th (adj.) ท่อยู่ในลำดับท่หนึ่งร้อย Syn. hundredth
A cashpoint machine (sl.) ตู้เอทเอ็ม Syn. ATM
a clumsy person (n.) คนท่งุ่มง่าม
a group of ten (n.) กลุ่มท่ประกอบด้วยสิบ Syn. 10
a lot of water has passed under the bridge (idm.) มความเปล่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
a moment (n.) ชั่วเวลาประเด๋ยว See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว Syn. instant
a narrow escape (n.) การหลบหนจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด
a right one (sl.) คนง่เง่า Syn. right one
A.D. (abbr.) ปคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini) See also: ค.ศ.
A.M. (abbr.) เวลาหลังเท่ยงคืนถึงเท่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) Syn. am, a.m., AM
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปท่ประตูนั่น ตรงนั้น
I'll be glad to show youฉันจะดใจท่ได้แสดงให้คุณเห็น
We've come here on private businessพวกเรามาท่น่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
I will certainly be thereฉันจะไปท่นั่นแน่นอน
I came here primarily to studyเดิมฉันมาท่น่เพื่อการศึกษา
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดยวท่รบกวนฉันก็คือ...
We will be there for dinnerพวกเราจะไปท่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปท่ตลาด
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เด๋ยวน
It's difficult to explainมันยากท่จะอธิบาย
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เช่ยวชาญในเรื่องเหล่าน
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดว่า...
Here's what I wanted to ask you่แหล่ะคือสิ่งท่ฉันต้องการถามคุณ
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศน
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเก่ยวกับคุณมามาก
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคยงข้างฉันอย่างท่เคยเป็น
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างท่คุณพูด
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเก่ยวกับมันมากนัก
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนน้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
She has a message for youเธอมข้อความสำหรับคุณ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันท่มต่อคุณ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งท่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งท่ยิ่งใหญ่
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างท่คุณพูดตอนน้จริงๆ หรือ
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดท่ว่า
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยท่มาสาย
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอท่จะเป็นยายของคุณได้
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรยนรู้อะไรบางอย่างในขณะท่เธอโตขึ้น
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมใครรู้อย่างแน่นอน
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยท่บุกรุก
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าท่คุณคิด
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ท่น
I have other business to attend toฉันมธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดแค่ไหนหรือ
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันท่...
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มอะไรผิด
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเก่ยวกับเรื่องอะไร
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Is something wrong?บางสิ่งผิดพลาดหรือ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจท่คุณพูด)

ี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทท่มการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ท่อยู่ English: address
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปกชนิดหนื่ง English: duck
ある[ある, aru] Thai: ม
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานท่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
お化け[おばけ, obake] Thai: ผ
ござる[ござる, gozaru] Thai: ม(รูปสุภาพ)
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรท่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรยกสามของผู้อื่น English: husband (hon)
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าท่ English: to put away
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซส์
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ท่เป็นสถาบันหรืออาคารท่ทำหน้าท่เป็นหน่วยงานกลาง)
なめる[なめる, nameru] Thai: เลย English: to lick
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นท่นิยม English: to be popular
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตให้ล้มไป English: to knock
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาท่ขึ้นรถไฟ English: platform
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ท่มประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดยว English: 1
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนท่รับผิดชอบตัวเองได้
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทละคน English: one by one
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพยงผู้เดยว English: monopoly
一新[いっしん, isshin] Thai: เปล่ยนใหม่หมด English: complete change
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งท่มรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดยวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดขึ้น
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: ง่เง่า English: stupid
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรยมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทท่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มท่ เช่น การเจริญเติบโต
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพยงพอ
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ด English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสยว English: eerie
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจน English: Chinese person
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปล่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข่ข้าม English: to ride across
乗る[のる, noru] Thai: ขับข่ English: to ride in
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถยง English: to dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถยง English: dispute
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
二十[にじゅう, nijuu] Thai: ย่สิบ (๒๐) English: twenty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า
Back to top