ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฮวงซุ้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฮวงซุ้ย*, -ฮวงซุ้ย-

ฮวงซุ้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮวงซุ้ย (n.) cemetery See also: graveyard Syn. หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย
English-Thai: Nontri Dictionary
mausoleum(n) หลุมฝังศพ,ฮวงซุ้ย,สุสาน
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna wanna check the #fungshwung,# or the #fing-fong,# or whatever they call it. Tell you what.ฉันต้องดูฮวงซุ้ย หรือซวงฮุ้ย นั่นก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฮวงซุ้ย
Back to top