ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุทิศตัวให้กับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุทิศตัวให้กับ*, -อุทิศตัวให้กับ-

อุทิศตัวให้กับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
married (adj.) อุทิศตัวให้กับ See also: แต่งกับงาน
consecrate to (phrv.) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า Syn. dedicate to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุทิศตัวให้กับ
Back to top