ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาจเอื้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาจเอื้อม*, -อาจเอื้อม-

อาจเอื้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจเอื้อม (v.) be presumptuous Syn. ล่วงเกิน, บังอาจ, เอื้อมอาจ Ops. เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just...อาจเอื้อม ฉัน เอ่อ..
Wait. I think I might be able to reach the door.เดี๋ยวนะ ฉันว่า ฉันอาจเอื้อมไปถึงประตูได้
The only thing beyond the reach of my fists is humanity.สิ่งเดียวที่กำปั้นข้ามิอาจเอื้อมถึงได้
I would never ask you that.ผมคงไม่กล้าอาจเอื้อมถามคุณเรื่องนั้นหรอก
♪ You can do all I couldn't do ♪#เธอทำได้สารพัน ที่ฉันไม่อาจเอื้อม#
I don't mean to be presumptuous, but my days of romance are long over.. ฉันไม่ได้อาจเอื้อมขนาดนั้น แต่ว่าวันวานแห่งความโรแมนติกของฉัน
With his influence in the religious right, he'll be able to speak to people we never hoped to reach.แต่ด้วยความคล่องแคล่ว ในการจูงใจผู้คนเรื่องศาสนา เขาสามารถพูดกับคน ที่เราไม่เคยคิดอาจเอื้อม
I know you think Shayna's out of your league and you don't want to rock the boat.ผมรู้ว่าคุณคิดว่ชายน์น่านั้นไม่อาจเอื้อม และคุณไม่อยากจะกวนน้ำให้ขุ่น
Yet she's completely out of reach.แต่ก็ไม่อาจเอื้อมถึง
Jason, I know it's hard for you to understand, but... trust me, you cannot grasp the totality of this grand design.เจสันผมรู้มันยากจะเข้าใจ แต่เชื่อผม คุณไม่อาจเอื้อมถึง การออกแบบทั้งหมดนี้ได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาจเอื้อม
Back to top