ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกดอกออกผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกดอกออกผล*, -ออกดอกออกผล-

ออกดอกออกผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
ออกดอกออกผล (v.) bear flowers and fruits See also: blossom and bear fruit Syn. ผลิดอกออกผล
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"which bears 12 manner of fruit and yielded her fruit every month."ซึ่งให้กำเนิดพืชผล 12 สายพันธุ์ และออกดอกออกผล ให้เธอในทุกๆเดือน"
But is a blossom more than its root?แต่การออกดอกออกผลนั้นมากกว่ารากของพวกมันหรอ?
So I say to you, be fruitful and multiplyดังนั้น ข้าอยากบอกเจ้าว่า ให้บรรลุผลและออกดอกออกผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกดอกออกผล
Back to top