ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อวดหยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อวดหยิ่ง*, -อวดหยิ่ง-

อวดหยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stuck-up (adj.) อวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โอหัง Syn. proud
stuffed shirt (n.) คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนอวดรู้, คนวางมาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อวดหยิ่ง
Back to top