ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างไม่อ้อมค้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างไม่อ้อมค้อม*, -อย่างไม่อ้อมค้อม-

อย่างไม่อ้อมค้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างไม่อ้อมค้อม (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Ops. วกวน, อ้อมค้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, I don't think he'd care.อย่างไม่อ้อมค้อมนะ ชั้นไม่คิดว่าเค้าสน
I'm concerned, to be frank,ฉันอยู่ในความกังวล พูดอย่างไม่อ้อมค้อม
And frankly, i'm disappointed that you did not come to me.แล้วอย่างไม่อ้อมค้อมเลยนะ แม่ผิดหวังที่ลูกไม่มาบอกแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างไม่อ้อมค้อม
Back to top