ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างไม่มีความสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างไม่มีความสุข*, -อย่างไม่มีความสุข-

อย่างไม่มีความสุข ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drag on (phrv.) ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์ Syn. drag out
drag out (phrv.) ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์ Syn. drag on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างไม่มีความสุข
Back to top