ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างโกรธเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างโกรธเคือง*, -อย่างโกรธเคือง-

อย่างโกรธเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
angrily (adv.) อย่างโกรธเคือง See also: อย่างโกรธแค้น Syn. irately, savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
irately (adv.) อย่างโกรธเคือง See also: อย่างโกรธแค้น Syn. savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
look daggers at (idm.) มองอย่างโกรธเคือง See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างโกรธเคือง
Back to top