ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเจตนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเจตนา*, -อย่างเจตนา-

อย่างเจตนา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wittingly (adv.) อย่างเจตนา Ops. unwittingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเจตนา
Back to top