ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างหรูหรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างหรูหรา*, -อย่างหรูหรา-

อย่างหรูหรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious
sybarite(ซิบ'บะไรทฺ) n. ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย., See also: sybaritism n., Syn. epicurean,hedonist
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
worthily (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. magnificently, splendidly
grandly (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม
magnificently (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. worthily, magnificently, splendidly
ornately (adv.) อย่างหรูหรา
pompously (adv.) อย่างหรูหรา
splendidly (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. worthily, magnificently
fig out (phrv.) แต่งตัวอย่างหรูหรา Syn. dress up
fig up (phrv.) แต่งตัวอย่างหรูหรา Syn. dress up
gussy up (phrv.) ตกแต่งอย่างหรูหรา (คำสแลง) See also: ตกแต่งให้สวยงาม Syn. flossy up
lead the life of Riley (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา See also: มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างหรูหรา
Back to top