ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสบประมาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสบประมาท*, -อย่างสบประมาท-

อย่างสบประมาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสบประมาท
Back to top