ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่ไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่ไฟ*, -อยู่ไฟ-

อยู่ไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่ไฟ (v.) lie by the fire after childbirth See also: remain by a fire after parturition
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lying-in periodระยะอยู่ไฟ, ระยะนอนพักฟื้นหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Luckily both of us are on the flight.โชคดีจัง เราสองคนอยู่ไฟลท์นี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่ไฟ
Back to top