ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวหลักหัวตอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวหลักหัวตอ*, -หัวหลักหัวตอ-

หัวหลักหัวตอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one but the research team. This project was strictly confidential.หัวหลักหัวตอนอกของทีมงานวิจัย.
He was very important to me.หัวหลักหัวตอนอกของทีมงานวิจัย.
Parents who weren't stoned.พ่อแม่ที่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอไงคะแม่
You made me look like a fucking idiot and I'm not used to that, you know?แกทำเหมือนฉันเป็นหัวหลักหัวตอ ฉันไม่ได้เป็นไอ้งั่ง นะเว้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวหลักหัวตอ
Back to top