ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวฉีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวฉีด*, -หัวฉีด-

หัวฉีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวฉีดน้ำ (n.) giant
English-Thai: HOPE Dictionary
nozzle(นอซ'เซิล) n. ปลายท่อ,หัวฉีด,ปากกระบอกฉีด,พวย
English-Thai: Nontri Dictionary
injection(n) การฉีด,เครื่องพ่น,เครื่องฉีดน้ำมัน,หัวฉีด,ยาฉีด
nozzle(n) หัวสูบ,พวย,หัวฉีด,ปลายท่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nozzle๑. หัวฉีด, หัวพ่น๒. หัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nozzle Aerator เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด เครื่องเติมอากาศแบบมีหัวฉีดพ่นน้ำไปในอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hose end (n.) หัวฉีด Syn. spout, outlet
nozzle (n.) หัวฉีด Syn. spout, outlet, hose end

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวฉีด
Back to top