ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักอกหักใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักอกหักใจ*, -หักอกหักใจ-

หักอกหักใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักอกหักใจ (v.) restrain one´s feeling See also: force oneself, practice self-restraint/self-control Syn. หักใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ
หักอกหักใจ (v.) to control oneself See also: self-control, force oneself, restrain one´s feelings Syn. หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For God's sake, pull yourself together. You're going into the Forest.ขอร้องทีเถอะ หักอกหักใจเสียบ้าง ยังไงแกก็ต้องเข้าไปในป่าวันยังค่ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักอกหักใจ
Back to top