ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวีดร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวีดร้อง*, -หวีดร้อง-

หวีดร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวีดร้อง (v.) scream See also: screech Syn. กรีดร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
shriek(n) เสียงหวีดร้อง,เสียงร้อง,เสียงนกหวีด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก
"He did not shriek...เขาไม่ได้ส่งเสียงหรือหวีดร้อง
The adrenaline rush is amazing.ปลดปล่อยมันให้สุดเดช หวีดร้องให้สะใจ
Stop. Screaming will get nothing done.หยุด หวีดร้องไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม
I screamed like a little girl.ผมหวีดร้องเหมือนกับ เด็กหญิงตัวน้อย
She screamed we were cannibals and then attacked with a knife.เธอหวีดร้องว่าพวกเรา เป็นพวกกินเนื้อมนุษย์ และแล้วเธอก็ทำร้ายคน ด้วยมีดทำครัว
Booth? Yeah, okay. That wasn't a scream.บูธ ดีล่ะ โอเค นั่นไม่เสียงหวีดร้อง
Housekeeping heard her screaming, immediately called hotel security.แม่บ้านได้ยินเสียงหวีดร้องของเธอ เลยรีบโทรหารปภ.ทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวีดร้อง
Back to top