ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดกังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดกังวล*, -หมดกังวล-

หมดกังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดกังวล (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
หมดกังวล (v.) be relieved See also: feel relieved Syn. โล่งใจ, เบาใจ Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
หมดกังวล (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, เบาใจ Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You do the deed yourself, you prove your loyalty to me beyond a shadow of a doubt.เจ้าต้องทำหน้าที่ของเจ้า มันจะพิสูจน์ความภักดีแก่ข้า เพื่อให้หมดกังวล
I'm sure you'll get along just fine.เธอก็จะแสดงเข้ากันได้เป็นอย่างดี ฉันก็หมดกังวลล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดกังวล
Back to top