ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมกมุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมกมุ่น*, -หมกมุ่น-

หมกมุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมกมุ่น (v.) immersed oneself in See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury oneself in
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to ###A. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensuous(เซน'ชูอัส) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยว กับอวัยวะสัมผัส,เกี่ยวกับโลกีย์,หมกมุ่นในกามโลกีย์., See also: sensuousness n. sensuosity n., Syn. sensory,dissolute
sexy(เซค'ซี) adj. หมกมุ่นในกาม,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
wrap(แรพ) vt.,n. (สิ่งที่) ห่อ,มัด,พัน,ม้วน,คลุม,ปิดบัง,อำพราง vi. ห่อตัวเอง,ถูกห่อ,ถูกม้วน, -Phr. (wrapped up in ดูดซึมมาก หมกมุ่นใน), See also: wraps n. เสื้อผ้าชั้นนอก, Syn. envelop,conceal
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Monomaniaการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างผิดปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorb in (phrv.) หมกมุ่น See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
immerse (vt.) หมกมุ่น See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ Syn. absorb, engross
lose (vt.) หมกมุ่น See also: เพลิน, ลืมตัว
engross in (phrv.) หมกมุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ Syn. absorb in
absorb (vt.) ทำให้หมกมุ่น See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ Syn. engross, engage
absorbed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed, immersed
absorption (n.) การหมกมุ่น
addict (n.) ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
be plunged in thought (idm.) คิดหมกมุ่นกับ See also: จมอยู่กับ (ความคิด)
engrossed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. immersed
engrossment (n.) การหมกมุ่น See also: ความจดจ่อ
eroticism (n.) การหมกมุ่นในกามารมณ์ See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
immersed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed
immersion (n.) การหมกมุ่น See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
lech (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake
obsessive (adj.) ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป See also: ที่ถูกครอบงำด้วยความคิดใดความคิดหนึ่ง
obsessive (n.) คนที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป See also: คนที่ถูกครอบงำ
obsessively (adv.) อย่างหมกมุ่น
one-track mind (idm.) จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
satyr (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake, lech
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bunch of obsessed, revenge-Driven sociopathsไอ้พวกต่อต้านสังคม หมกมุ่น ชอบล้างแค้น
That's not what we're doing tonight.หมกมุ่น วิตกกังวล แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำในคืนนี้
Getting all wrapped up in the asset?หมกมุ่นกับบุคคลมีค่าของทางการ
Dinosaurs... and evolution.หมกมุ่นกับยุคไดโนเสาร์ เฝ้ารอวิวัฒนาการ
A bit obsessed with Bodaway, but he's not dirty.หมกมุ่นกับโบดาเวย์ นิดหน่อย แต่ เขาไม่ใช่คนมือสกปรก
Oversexed, egotistical--หมกมุ่นทางเพศ อีโก้แรง..
A self-obsessed egomaniac on the run for 5 centuries.หมกมุ่นอยู่กับการวิ่งหนีมา 5 ศตวรรษ
You buried in that book again?หมกมุ่นอยู่กับหนังสือนั่นอีกแล้วเหรอ?
Always harping on the bloody old Judge!หมกมุ่นอยู่กับไอ้ผู้พิพากษาอยู่นั่นแหละ!
But his insights seem... twisted.แต่สภาพเขาดู หมกมุ่น
Obsessive compulsive disorder... with eroto-manic features.ความผิดปกติจากการหมกมุ่น อยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น
When your mind becomes obsessed you filter everything else out and find that thing everywhere.เมื่อใจเธอหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่าง เธอจะกรองเอาสิ่งอื่น ๆ ออกไป และจะเจอแต่สิ่งนั้นในทุกหนแห่ง
They're all absorbed in their tabletsพวกเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับแท็บเล็ตของพวกเขา
To be locked in a kitchen, while he flirts with woman after woman?เพื่อหมกมุ่นอยู่ก้นครัว ขณะที่เขาไปจีบหญิงอื่นรึ
I felt like they were getting obsessed, like you said.ฉันรู้สึกว่าพวกเขาหมกมุ่น เหมือนที่นายบอก
I was a tad preoccupied when I was leaving the flat.ผมหมกมุ่นอย่างกับบ้าตอนที่ออกมาจากแฟลต
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง
As long as there are anxious wives and mothers, he'll be in businessตราบใดที่แม่บ้านยังหมกมุ่น พ่อคงไม่ตกงาน
He's too consumed by his own life to pay any attention to mine as long as he can trot out his daughter, the prima ballerinaใจเย็นน่า พ่อน่ะมัวแต่หมกมุ่นกับตัวเอง ...ไม่มาสนใจเรื่องฉันหรอก.. ตราบใดที่ยังบงการชีวิต สาวน้อยนักบัลเล่ต์คนนี้ได้
She's such a headache!เธออาจกำลังหมกมุ่นอยู่มั๊ง
Yes, and what I most admire... is the way you've captured the voice of the common people.คือแบบว่าตอนแรก ฉันกลัวว่าคุณจะเป็น พวกกวีเอกที่ชอบหมกมุ่น อยู่กับตัวเองน่ะค่ะ
Your sentimentality, your... devotion to the past.อารมณ์อ่อนไหว, และ หมกมุ่นอยู่กับอดีต
Stop swimming around in your own mind.เลิกหมกมุ่นกับตัวเองได้แล้ว
And bury me by the road the King travels on.และหนทางทำให้ข้าหมกมุ่น พระราชาเดินทางไป
Gambling's an addiction, Mr. Stanfield.นี่มันหมกมุ่นกับการพนัน, คุณ Stanfield.
You're fixating. You know?พี่หมกมุ่นกับมันมากเกินแล้ว รู้ไหม?
At least he's not obsessed with funerals.อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องสุสาน
Better than focusing on walking corpses... who should be buried... without their heads.ก็ดีึกว่าหมกมุ่นเรื่องศพเดินได้ ที่ควรถูกฝัง แบบไม่มีหัว
Can't risk having Mrs. Logan obsess about this phone call.เราเสี่ยงให้คุณนายโลแกนหมกมุ่นเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้
It's the same selfish obsession!พ่อเห็นแก่ตัว เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิมๆ
I started to muse and booze.ฉันก็เลยหมกมุ่น แล้วก็เลยเมา
I mean, he'd been messed up about it for days.แบบว่า.. เขาหมกมุ่นกับมัน มาตั้งหลายวัน
In the hospital, we see addiction every day.ในโรงพยาบาลเราสามารถเห็นการหมกมุ่นทุกวัน
Often, too often... things that start out as just a normal part of your life at some point cross the line to obsessive... compulsive...ไม่ บ่อยครั้ง บ่อยๆ ครั้งเ้ข้า บางครั้งก็คิดหมกมุ่น...
You might not have made me your obsession, And we wouldn't be here right now.นายคงไม่มาหมกมุ่นกับฉัน และเราคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้
I guess that i'm just so, um...ผมคงหมกมุ่นกับความรักมากไป
And the doctor involved-- I think he wrote a book or something.และหมอก็หมกมุ่น ผมเห็นว่าเขาเขียนหนังสืออะไรซักอย่าง
If you focus on what you've left behind, you'll never be able to see what lies ahead.ถ้าเธอมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับอดีต เธอก็จะไม่มีวันมองเห็นอนาคต
Dont distress yourself, whats your rush?อย่าหมกมุ่น จะรีบไปไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมกมุ่น
Back to top