ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าตา*, -หน้าตา-

หนาตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนาตา (adj.) dense See also: congested, crammed Syn. มากมาย Ops. บางตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would have to have much stronger limbs to hold up our weight, and maybe at some point, we'd be pushed so were basically flat on the ground because we couldn't hold up any weight at all.แต่ถ้าเราพัฒนาบนดาวเคราะห์ ที่มี 2จี หรือ 5จี ตัวอย่างเช่น เราจะต้องมีขาหนาตามลําดับ เราจะต้องมีขาที่แข็งแรงมาก
Well, me, Mikey, and Terry are crammed up in his bedroom for the time being.ฉัน ไมกี้ และเทอรี่ มีหนาตาขึ้นใน ห้องนอนของเขาในขณะนี้
There are two fillings in disrepair and heavy calculus buildup at the gum line.มีการอุดฟัน2ซี่ และมีหินปูนเกาะหนาตามแนวเหงือก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าตา
Back to top